Ogłoszenia

Czcionka

A A A

Kontrast

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez  WTWK Partynice .

 

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice we Wrocławiu przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych oraz zgodności ich przetwarzania z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, które przekazujesz nam osobiście, drogą mailową, telefoniczną lub pocztową, jest Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice we Wrocławiu (zwanego dalej ADO lub WTWK – Partynice).

 

Dane kontaktowe ADO :

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice we Wrocławiu :

  • Zwycięska 2, 53-033 Wrocław,
  • e-mail: biuro@torpartynice.pl (sekretariat)
  • +48 71 339 83 64

 

W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych:

Rafałem Maksymowiczem 

 

Jaki są cele przetwarzania Twoich danych osobowych przez WTWK-Partynice ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  1. kontaktowania się z Tobą w celu prowadzenia z Tobą rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub pocztowej związanej ze sprawami dotyczącymi prowadzonej przez WTWK-Partynice działalności, np. w celu odpowiadania na Twoje zapytania czy w celu podejmowania działań zmierzających do zawarcia stosownych umów, porozumień, czynienia ustaleń dotyczących ewentualnej współpracy, przyjęcia zgłoszeń,
  2. zawierania stosownych umów, zleceń, porozumień, zatrudnianiu pracowników, przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w związku z prowadzeniem statutowej działalności WTWK – Partynice, tj. organizacji wyścigów konnych, organizacji imprez sportowych, organizacji konkursów, prowadzenia zajęć nauki jazdy konnej, organizacji półkolonii dla dzieci etc.
  3. prowadzenia monitoringu wizyjnego;
  4. przekazywania Tobie subskrybowanego newslettera;
  5. zapisywania danych w plikach cookies.

 

 

Ad 1 KONTAKTOWANIE SIĘ W CELACH ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI DOTYCZĄCYMI PROWADZONEJ PRZEZ WTWK – Partynice  DZIAŁALNOŚCI

Zakres danych: dane niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu, w zależności od tego w jaki sposób się z Tobą kontaktujemy będą to takie dane jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres email, adres pocztowy. Jeżeli rozmowy obejmują ustalenia mające na celu zawarcie z Tobą umowy, porozumienia lub poczynienia innych wiążących dla obu stron ustaleń dodatkowo będziemy przetwarzać dane wymagane przy tego rodzaju czynności tj. NIP, regon, numer KRS.

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwe ani skontaktowanie się z Tobą ani zawarcie z Tobą umowy.

Podstawa prawna: w zakresie przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie (poprzez formularz, email, telefon, pocztę) podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do czasu wygaśnięcia tych roszczeń.

W zakresie przetwarzania danych w celu zawarcia z Tobą umowy, porozumienia lub poczynienia innych wiążących dla obu stron ustaleń podstawą będzie konieczność podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b) . Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania umów i rozliczeń po ich zakończeniu a następnie przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych, w przypadku konieczności przetwarzania danych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami do czasu wygaśnięcia tych roszczeń.

 

Ad 2 ZAWIERANIE STOSOWNYCH UMÓW, ZLECEŃ, POROZUMIEŃ, UMÓW O PRACĘ, PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ UCZESTNICTWA W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM STATUTOWEJ DZIAŁANOŚCI  WTWK – Partynice.

Zakres danych: dane wymagane przy wszelkiego rodzaju umowach cywilnoprawnych, tzn. mogą to być takie dane jak: nazwa firmy, imię i nazwisko, numer rachunku bankowego, pesel, NIP, adres pocztowy, adres email, telefon, dodatkowe dane wymagane na podstawie przepisów szczególnych w przypadku zatrudnienia
tj.: doświadczenie zawodowe, informacje o niepełnosprawności, kwalifikacje zawodowe etc, w przypadku uczestników zajęć sportowych lub wypoczynkowych: dane o zdrowiu, data urodzenia etc., w przypadku wyścigów konnych dane: dane o stajniach, barwach, trenerach, własności koni, wygranych etc.

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie z Tobą stosownej umowy, porozumienia, zlecenia etc.

Podstawa prawna: przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji zawartych z Tobą umów, porozumień, zleceń w oparciu o przepisy prawa cywilnego, lub w oparciu o przepisy kodeksu pracy w przypadku  zatrudnienia, w oparciu o przepisy o wyścigach konnych w związku z Twoim uczestnictwem w wyścigach konnych,   w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży w związku z uczestnictwem dzieci w półkoloniach a ponadto w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WTWK-Partynice wynikających w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustaw podatkowych. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b) i c). 

Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania zawartej z Tobą umowy, porozumienia, zlecenia etc. a następnie przez czas archiwizacji wymagany przepisami ustaw tj. kodeks pracy czy ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.

 

Ad 3 MONITORING WIZYJNY

Zakres danych: wizerunek.

Podstawa prawna: przetwarzam dane w celu ochrony osób i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie i wokół terenu administratora oraz w celu zarządzania ruchem osób odwiedzających administratora – w przypadku danych z monitoringu – ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obejmujący zapewnienie możliwości reagowania przez administratora w sytuacjach zaistnienia incydentów zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia na terenie administratora a także w sytuacjach konieczności zarządzania ruchem odwiedzających administratora a ponadto zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

Okres przechowywania danych: Zapisy z monitoringu  przechowywane są przez okres ok. 30 dni od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu nagrania obrazu z monitoringu są nadpisywane przez kolejne zapisy z monitoringu

 

Ad 4 NEWSLETTER

Zakres danych: adres email, numer IP, a także informacje o aktywności subskrybenta newslettera, tzn. data zapisania się na newslettera, informacje o otrzymanych przez subskrybenta newsletterach, otwarciu przez subskrybenta newslettera oraz o kliknięciu przez niego w link zamieszczony w newsletterze.      

Podanie przez Ciebie adresu email jest dobrowolne, ale jego niepodanie uniemożliwia dopisanie się do listy subskrybentów naszego newslettera.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera. Aby tego dokonać należy kliknąć w odpowiedni link znajdujący się w wiadomości newslettera.

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przekazywaniu Tobie newslettera WTWK-Partnice, zawierającego informacje o aktualnych wydarzeniach związanych z prowadzoną przez WTWK-Partynice działalnością oraz dokonywaniu analizy czy newsletter spełnia Twoje oczekiwania, np. czy skorzystałeś z zamieszczonych w nim linków. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Okres przechowywania danych: do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania newslettera lub zakończenia wydawania przez WTWK-Partynice tego newslettera. 

 

Ad 5 COOKIES

Na stronach portalu www.torpartynice.pl wykorzystujemy pliki tekstowe określane mianem plików cookies. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości podstron do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych, aby pomóc nam w dostosowywaniu struktury, funkcjonalności i zawartości serwisu. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Strona www.torpartynice.pl nie wymaga akceptacji ciasteczek, jednak ich akceptacja pozwoli w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu.

W każdej chwili możesz zmienić w swojej przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, w tym również je zablokować, niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Sposób blokowania lub kasowania tych plików różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

 

Jakie masz uprawnienia wobec WTWK-PARTNICE w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wobec Ciebie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. zawsze masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych, jeżeli podstawą ich przetwarzania jest zgoda, a także prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez WTWK-Partynice  Twoich danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), natomiast w uzasadnionych przypadkach określonych w RODO przysługuje Ci prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W związku z tym, iż prowadzenie działalności przez WTWK-Partynice wymaga korzystania z usług wyspecjalizowanych podmiotów Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym takie usługi na rzecz WTWK-Partynice tj. usługi IT, prawne, bankowe, hostingowi, pocztowe, kurierskie. Podmioty te, o ile przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie, działają na podstawie zawartych z nami umów powierzenia i na równi z WTWK-Partynice  są zobowiązane do ochrony Twoich danych osobowych. 

Twoje dane udostępniamy także w niezbędnym zakresie pracownikom i współpracownikom WTWK-Partynice.

W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.