Ogłoszenia

Czcionka

A A A

Kontrast

Ogólne procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące pracy z końmi

K-1 Zasady korzystania z kasków oraz kamizelek

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Wyścigów Konnych

Kierownik Działu Rekreacji Jeździeckiej

Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

  

Abstrakt

Zasady korzystania z kasków oraz kamizelek do jazdy konnej obowiązujące na WTWK-Partynice.

Regulamin

 1. Wszystkie osoby poruszające się konno po terenie WTWK-Partynice zobowiązane są do noszenia podczas jazdy prawidłowo zapiętego kasku ochronnego. Osoby pełnoletnie jeżdżące w stylu western na koniach z rzędem westernowym mogą jeździć
  w stroju do jazdy westernowej, z nakryciem głowy – kapelusz lub czapka z daszkiem . Wyłącznie w tym przypadku nie jest wymagana jazda w kasku ochronnym, chociaż zaleca się jego stosowanie.
 2. Osobom do 16 roku życia zaleca się, aby podczas jazdy stosowały kamizeleki ochronne. Podczas jazd rekreacyjnych zabrania się używania kamizelek z poduszką powietrzną . Zabrania się również zakładania kasku ochronnego na inne nakrycie głowy z wyłączeniem specjalnej czapki pod kask jeździecki.
 3. Wszyscy jeźdźcy wyścigowi podczas jazdy konnej na WTWK-Partynice mają obowiązek stosowania kamizelek do jazdy konnej.
 4. W przypadku instruktorów jazdy konnej/Instruktorów rekreacji o jeździe w kamizelce na swoją odpowiedzialność decyduje sam pracownik na podstawie własnego doświadczenia
 5. WTWK-Partynice nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niestosowanie kamizelek i kasków ochronnych przez pracowników oraz osoby trzecie.
 6. WTWK-Partynice zaleca stosowanie kamizelek do jazdy konnej podczas:
  • Zajeżdżania młodych koni.
  • Wykonywania skoków przez jakiekolwiek przeszkody – stiple, żywopłoty, przeszkody na parkurze.

 

K-2 Regulamin korzystania z krytych ujeżdżalni i placów treningowych na WTWK-Partynice.

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Wyścigów Konnych

Kierownik Działu Rekreacji Jeździeckiej

Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

Abstrakt

Regulamin korzystania z krytych ujeżdżalni i placów treningowych na WTWK-Partynice.

Regulamin

 1. Kryte ujeżdżalnie i place treningowe są czynne w godzinach 8.00-21.00.
 2. Przed wejściem do krytych ujeżdżalni należy głośno i wyraźnie uprzedzić osoby znajdujące się w środku hasłem „uwaga”
  i poczekać na odpowiedź potwierdzającą, że można bezpiecznie wejść.
 3. Za porządek i bezpieczeństwo na krytych ujeżdżalniach i placach treningowych odpowiada Instruktor prowadzący zajęcia.
 4. Na krytych ujeżdżalniach i placach treningowych podczas prowadzenia treningów mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć
  i szkoleniowcy prowadzący zajęcia. Zabrania się wstępu na kryte ujeżdżalnie i place treningowe osobom postronnym, bez uzyskania zgody szkoleniowca prowadzącego aktualnie zajęcia. Nie dotyczy pracowników sprzątających.
 5. O obecności publiczności na trybunach decyduje trener lub instruktor prowadzący zajęcia.
 6. Lonżowanie koni na krytych ujeżdżalniach jest zabronione. Zakaz ten nie dotyczy szkoleniowców WTWK-Partynice.
 7. Zabrania się wykorzystywania placów treningowych jako biegalni.
 8. Jeździec zobowiązany jest do usunięcia nieczystości pozostawionych przez swojego konia podczas korzystania z krytej ujeżdżalni lub placu treningowego niezwłocznie po zakończeniu treningu/zajęć.
 9. Osoby korzystające z krytych ujeżdżalni zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego grafiku ich użytkowania. Wszelkie zmiany w tym zakresie należy uzgodnić z Kierownikiem Rekreacji Jeździeckiej.
 10. Właściciele koni przebywających w pensjonacie oraz osoby przez nie upoważnione nie mogą korzystać z krytych ujeżdżalni i placów treningowych w trakcie zajęć zorganizowanych lub  innych imprez chyba, że otrzymają zgodę na wjazd od szkoleniowca prowadzącego aktualnie odbywające się zajęcia.
 11. Każdy użytkownik krytych ujeżdżalni jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i Ppoż.
 12. Obecność psów na krytej ujeżdżalni lub placu treningowym jest dozwolona pod warunkiem, że trzymane są na smyczy
  i nie zakłócają porządku odbywających się zajęć.
 13. Właściciele koni przebywających w pensjonacie oraz osoby przez nie upoważnione ponoszą odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe związane z użytkowaniem przez nich krytych ujeżdżalni i placów treningowych (będące następstwem korzystania z krytych ujeżdżalni oraz znajdującego się na nich sprzętu).

  

K-3 Instrukcja BHP przy transporcie koni

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Wyścigów Konnych

Kierownik Działu Rekreacji Jeździeckiej

Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

Abstrakt

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy transporcie mechanicznym koni obowiązująca na terenie WTWK-Partynice .

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

 1. Osobą upoważnioną do przewozu koni będących własnością WTWK-Partynice jest wyłącznie trzeźwy, posiadający badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania pracy, przeszkolony w tym zakresie oraz w zakresie zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy pracownik zatrudniony przez WTWK-Partynice lub osoba, której WTWK-Partynice zleca taki przewóz.
 2. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać prawo jazdy kategorii B+E oraz posiadać ukończony kurs konwojenta koni.
 3. Osoba kierująca pojazdem zobowiązana jest do przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu kursu konwojenta koni Kierownikowi Działu Rekreacji  Jeździeckiej lub wskazanej przez niego osobie.
 4. Przed rozpoczęciem transportu należy sprawdzić ciśnienie w oponach, stan świateł oraz pozostałe elementy środka transportu mające wpływ na bezpieczeństwo.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

 1. Wprowadzanie lub wyprowadzanie koni może odbywać się przy użyciu ramp, pomostów lub pochylni o podłożu ograniczającym poślizg.
 2. Pracownicy wykonujący pracę muszą posiadać obuwie robocze zabezpieczające stopę przed urazami.
 3. Przy wprowadzaniu koni należy zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć teren dookoła przed dostępem osób postronnych.
 4. Podczas przewozu koni środkami transportu osoby konwojujące powinny przebywać w miejscu oddzielonym od koni.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

 1. Po wprowadzeniu konia do przyczepy osoba odpowiedzialna za przewóz obowiązana jest do zabezpieczenia konia przed możliwością ucieczki.
 2. Po wprowadzeniu konia do przyczepy osoba odpowiedzialna za przewóz obowiązana jest do przywiązania konia w środku przyczepy w sposób uniemożliwiający odwrócenie się konia.
 3. Konia w przyczepie należy przywiązać za kantar.

ZABRANIA SIĘ

 1. Wykonywania nagłych ruchów mogących spłoszyć konie.
 2. Podchodzenia w bezpośrednie sąsiedztwo koni w sposób niezauważalny dla konia.
 3. Wydawania dźwięków mogących przestraszyć konie.
 4. Przywiązywania konia za kiełzna lub kantar sznurkowy.

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

 1. W przypadku wątpliwości, co do sposobu wykonania pracy, pracownik obowiązany jest zwrócić się do bezpośredniego przełożonego.
 2. Wszystkie zaistniałe wypadki przy pracy należy natychmiast zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu.
 3. Wszystkie wypadki komunikacyjne z udziałem koni należących do WTWK Partynice należy niezwłocznie zgłosić Kierownikowi działu rekreacji.

 

K-4 Instrukcja BHP przy sprzątaniu boksów

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Wyścigów Konnych

Kierownik Działu Rekreacji Jeździeckiej

Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

Abstrakt

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy sprzątania boksów obowiązująca na terenie WTWK-Partynice.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

 1. Osobą upoważnioną do sprzątania boksów dla koni jest wyłącznie pracownik przeszkolony w zakresie zasad BHP, posiadający aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania pracy, zatrudniony przez WTWK-Partynice.
 2. W przypadku, kiedy sprzątanie ma być przeprowadzone przez jeźdźców amatorów (niezatrudnionych przez WTWK-Partynice), osoby te muszą posiadać aktualne badania lekarskie bez przeciwskazań do wykonywania pracy oraz zostać przeszkolone stanowiskowo w zakresie BHP. Osoba odpowiedzialna za amatora zobowiązana jest do przechowywania kopii aktualnych badań lekarskich i instruktażu stanowiskowego.
 3. Pracownicy wykonujący pracę obowiązani są pracować w odzieży roboczej, obuwiu roboczym oraz rękawicach ochronnych,

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

 1. Sprzątanie boksów może odbywać się na dwa sposoby:
  1. Sprzątanie pustego boksu – bez konia wewnątrz.
  2. Sprzątanie boksu z koniem wewnątrz.
 2. Sprzątanie odbywa się przy lekko uchylonych drzwiach boksu. Należy ustawić konia pod przeciwległą stronę boksu w stosunku do tej części boksu, która jest aktualnie sprzątana. Usuwając nieczystości przy pomocy wideł, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie zranić konia.
 3. W trakcie wykonywania pracy należy zwracać uwagę na zachowanie konia, uwzględniając możliwości jego przemieszczania.
 4. Podczas całego procesu sprzątania boksu z koniem wewnątrz należy zachować szczególną ostrożność, w sposób ciągły obserwować konia i zapewnić sobie odpowiednio dużo miejsca, aby w razie potrzeby móc uskoczyć w bok lub bezpiecznie opuścić boks.
 5. W trakcie przemieszczenia wózka należy zwrócić szczególną uwagę na osoby i konie mogące znajdować się na drodze.
 6. Nieczystości mogą być składowane tylko I wyłącznie na płycie obornikowej.
 7. Przy wykonywaniu prac transportowych należy przestrzegać zasad i norm transportu ręcznego.
 8. Pierwszeństwo przejazdu na całym terenie WTWK Partynice ma jeździec prowadzący konia lub poruszający się konno.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

 1. Po zakończeniu pracy należy wózek odstawić w miejsce jego przetrzymywania i uprzątnąć miejsce wykonywania pracy.

ZABRANIA SIĘ PODCZAS WYKONYWANIA PRACY

 1. Wykonywania nagłych ruchów, mogących spłoszyć konie.
 2. Podchodzenie w bezpośrednie sąsiedztwo koni w sposób niezauważalny dla nich.
 3. Wydawania dźwięków mogących przestraszyć konie.

 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

 1. W przypadku wątpliwości, co do sposobu wykonania pracy, pracownik obowiązany jest zwrócić się do bezpośredniego przełożonego.
 2. Wszystkie zaistniałe wypadki przy pracy należy natychmiast zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu.

UWAGI KOŃCOWE

Pracownicy obowiązani są:

 1. Dbać o czystości i porządek na stanowisku pracy.
 2. Szanować powierzone mienie i przedmioty przydzielone do wykonywania pracy.
 3. Nie stwarzać zagrożeń dla siebie i współpracowników.
 4. Przestrzegać zasad i przepisów ujętych w niniejszej instrukcji.
 5. W przypadku wystąpienia sytuacji, nieopisanej w niniejszej instrukcji, należy bezzwłocznie zwrócić się do bezpośredniego przełożonego o wytyczne co do dalszego postępowania.
 6. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszej instrukcji pracownicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

 

K-5 Instrukcja BHP przy rozładunku i załadunku siana i słomy

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Wyścigów Konnych

Kierownik Działu Rekreacji Jeździeckiej

Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

Abstrakt

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy rozładunku i załadunku siana i słomy obowiązująca na WTWK-Partynice.

 

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

 1. Osobą upoważnioną do rozładunku siana i słomy oraz ich załadunku do pomieszczeń stajni jest wyłącznie pracownik posiadający badania lekarskie bez przeciwskazań do wykonywania pracy, przeszkolony w tym zakresie oraz w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, niebędący pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających, zatrudniony przez WTWK-Partynice lub upoważniony dzierżawcę stajni.
 2. Pracownik kierujący traktorem musi posiadać uprawnienia do wykonywania tej pracy.
 3. Pracownicy biorący udział przy wykonywaniu pracy, znajdujący się na poddaszu stajni obowiązani są zabezpieczyć się przed upadkiem z wysokości.
 4. Pracownicy biorący udział w pracy obowiązani są stosować odzież roboczą.
 5. Pracownicy biorący udział w rozładunku siana i słomy oraz ich załadunku do pomieszczeń stajni obowiązani są wyznaczyć strefę niebezpieczną po bocznych stronach barierkami o wysokości 1,1m i 0,6m . Strefa powinna wynosić nie mniej niż 6 m.
 6. Pracownicy wykonujący pracę obowiązani są do wywieszenia na drzwiach stajni tablic informacyjnych o prowadzeniu prac związanych z rozładunkiem i załadunkiem siana i słomy.
 7. Pracownicy obowiązani są zabezpieczyć drzwi stajni w taki sposób, aby uniemożliwić ich otwarcie osobom postronnym podczas prowadzenia prac.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

 1. Dostawca siana i słomy zobowiązany jest do jego zrzutu we własnym zakresie w wyznaczonym wcześniej miejscu.
 2. Siano i słoma są podawane na górę stajni przy pomocy ładowarki, a osoba obsługująca powinna posiadać stosowne uprawnienia.
 3. Wyznaczony pracownik obowiązany jest zapewnić, aby w strefie niebezpiecznej nie przebywały osoby trzecie.
 4. Pracownicy przebywający na poddaszu stajni muszą być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa przypiętymi do stałych elementów stajni, odbierają materiał, a następnie transportują go do wnętrza stajni.
 5. W czasie wykonywania pracy należy zachować maksymalną ostrożność.
 6. Zapotrzebowanie na traktor do rozładunku słromy lub siana należy zgłaszać z 1-dniowym wyprzedzeniem.
 7. Wykonywanie prac powinno odbywać się we właściwym składzie osobowym, biorąc pod uwagę dopuszczalne normy dźwigania.

 CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

 1. Po zakończeniu pracy należy uprzątnąć miejsce wykonywania pracy.

ZABRANIA SIĘ

 1. Spożywania posiłków.
 2. Dopuszczania do wykonywania pracy osób nieupoważnionych, nieposiadających zgody bezpośredniego przełożonego.
 3. Usuwania barierek wygradzających strefę niebezpieczną.
 4. Wykonywania pracy bez sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.
 5. Stosowania niebezpiecznych metod pracy stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.
 6. Spożywania alkoholu, brania udziału w pogawędkach koleżeńskich i niebezpiecznych zabawach.
 7. Wykonywania rozładunku i załadunku o zmierzchu i w czasie ograniczonej widoczności.
 8. Palenia tytoniu.

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

 1. W przypadku wątpliwości, co do sposobu wykonania pracy, pracownik obowiązany jest zwrócić się do bezpośredniego przełożonego.
 2. Wszystkie zaistniałe wypadki przy pracy należy natychmiast zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu.

UWAGI KOŃCOWE

Pracownicy obowiązani są:

 1. Dbać o czystości i porządek na stanowisku pracy.
 2. Szanować powierzone mienie oraz przedmioty przydzielone do wykonywania pracy.
 3. Nie stwarzać zagrożeń dla siebie i współpracowników.
 4. Przestrzegać zasad i przepisów ujętych w niniejszej instrukcji.
 5. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszej instrukcji pracownicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

  

K-6 Instrukcja BHP rozładunku i załadunku owsa

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Wyścigów Konnych

Kierownik Działu Rekreacji Jeździeckiej

Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

Abstrakt

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy rozładunku i załadunku owsa obowiązująca na WTWK-Partynice.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

 1. Osobą upoważnioną do rozładunku owsa i załadunku do pomieszczeń stajni jest wyłącznie pracownik posiadający badania lekarskie bez przeciwskazań do wykonywania pracy, przeszkolony w tym zakresie oraz w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, niebędący pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zatrudniony przez WTWK-Partynice lub upoważniony dzierżawcę stajni.
 2. Pracownicy biorący udział przy wykonywaniu pracy obowiązani są stosować maseczki przeciwpyłowe oraz okulary ochronne.
 3. Pracownicy biorący udział w wykonywaniu prac obowiązani są stosować odzież roboczą.
 4. Pracownicy biorący udział w rozładunku owsa i załadunku do pomieszczeń stajni obowiązani są wyznaczyć strefę niebezpieczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

 1. Pracownik obowiązany jest zapewnić, aby w strefie niebezpiecznej nie przebywały osoby trzecie.
 2. Pracownik obowiązany jest nieprzerwanie nadzorować prawidłową pracę maszyny.
 3. W przypadku przytkania dmuchawy pracownik może przystąpić do jej przetykania tylko i wyłącznie po wyłączeniu maszyny.
 4. Podczas obsługi maszyny pracownik obowiązany jest w sposób ciągły obserwować jej pracę i koncentrować swoją uwagę wyłącznie na zasadniczych (bezpiecznych) czynnościach związanych z rozładunkiem owsa.
 5. W przypadku przerwy w dostawie prądu należy wyłączyć napęd i zasilanie.
 6. Powierzoną pracę należy wykonywać dokładnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami oraz wskazówkami bezpośredniego przełożonego, nie stwarzając zagrożeń dla siebie i współpracowników.
 7. Maszynę należy odłączyć od prądu przez wyłączenie głównego wyłącznika lub przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka podczas wykonywania następujących czynności:
  1. prace konserwacyjne,
  2. w sytuacji wystąpienia zagrożenia,
  3. opuszczenie miejsca pracy.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

 1. Po zakończeniu pracy pracownik obowiązany jest uprzątnąć miejsce wykonywania pracy.

ZABRANIA SIĘ

 1. Spożywania posiłków.
 2. Palenia tytoniu.
 3. Stosowania niebezpiecznych metod pracy, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.
 4. Spożywania alkoholu, brania udziału w pogawędkach koleżeńskich i niebezpiecznych zabawach.
 5. Usuwania barierek wygradzających strefę niebezpieczną.
 6. Dopuszczania do wykonywania pracy osób nieupoważnionych, nieposiadających zgody bezpośredniego przełożonego.

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

 1. W przypadku wątpliwości, co do sposobu wykonania pracy, pracownik obowiązany jest zwrócić się do bezpośredniego przełożonego.
 2. Wszystkie zaistniałe wypadki przy pracy należy natychmiast zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu.

UWAGI KOŃCOWE

Pracownicy obowiązani są:

 1. Dbać o czystości i porządek na stanowisku pracy.
 2. Szanować powierzone mienie oraz przedmioty przydzielone do wykonywania pracy.
 3. Nie stwarzać zagrożeń dla siebie i współpracowników.
 4. Przestrzegać zasad i przepisów ujętych w niniejszej instrukcji.
 5. W przypadku wystąpienia sytuacji nieopisanej w niniejszej instrukcji należy bezzwłocznie zwrócić się do bezpośredniego przełożonego o wytyczne do dalszego postępowania.
 6. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszej instrukcji pracownicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

 

K-7 Regulamin wjazdu i wyjazdu koni z terenu WTWK-Partynice

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Wyścigów Konnych

Kierownik Działu Rekreacji Jeździeckiej

Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

Abstrakt

Regulamin wjazdu i wyjazdu koni z terenu WTWK-Partynice.

Regulamin

 1. Zamiar przywozu konia na teren WTWK-Partynice należy zgłosić przed planowanym przyjazdem – emailem na adres: zapisy@torpartynice.pl – w przypadku konia wyścigowego, rekreacja@torpartynice.pl – w przypadku pozostałych koni.
 2. W zgłoszeniu należy podać:
  1. Dane konia,
  2. Imię i nazwisko właściciela konia,
  3. imię i nazwisko osoby przewożącej konia,
  4. numer rejestracyjny samochodu, którym jest przewożony koń.
 3. Na podstawie zgłoszenia zostanie sporządzony „Protokół przywozu/wywozu konia” zawierający klauzulę: „Przekazujący oświadcza, że koń jest zdrowy, posiada wszystkie wymagane szczepienia oraz pochodzi z terenu wolnego od chorób zakaźnych i zaraźliwych. Przekazanie nieprawdziwych informacji w ww. zakresie spowoduje podjęcie przez Przyjmującego stosownych kroków prawnych zmierzających do dochodzenia od Przekazującego odszkodowania za wynikłe z tego tytułu straty.” (Załącznik nr 1).
 4. Przy wjeździe na teren WTWK-Partynice osoba przewożąca konia przedstawia oryginał lub kopie paszportu konia pracownikowi portierni, który wpisuje do protokołu numer paszportu, datę i godzinę przyjazdu. Pracownik ochrony i przewoźnik podpisują protokół.
 5. Przy wyjeździe z terenu WTWK-Partynice osoba przewożąca konia przedstawia oryginał paszportu konia pracownikowi ochrony, który wpisuje do protokołu datę i godzinę wyjazdu. Pracownik ochrony i przewoźnik podpisują protokół.
 6. Konie zgłoszone do gonitw na WTWK-Partynice wjeżdżają na teren i wyjeżdżają z terenu WTWK-Partynice na podstawie wykazu przygotowanego przez Dział Wyścigów i przekazanego pracownikowi ochrony. Przed wyjazdem osoba przewożąca konia(-e) zobowiązana jest do uzyskania w siedzibie WTWK-Partynice formularza z potwierdzeniem opłaty za boks(-y), który oprócz protokołu wymienionego w pkt. 3 stanowi podstawę do wyjazdu z terenu WTWK-Partynice.
 7. Konie zgłoszone do zawodów i innych imprez organizowanych na WTWK-Partynice wjeżdżają na teren WTWK-Partynice
  i wyjeżdżają na podstawie wykazu przygotowanego przez Dział Rekreacji i przekazanego pracownikowi portierni.
 8. W sytuacjach awaryjnych koń, który nie spełnia wymogów pkt. 2-7, może być przywieziony na teren WTWK-Partynice
  na podstawie zgody uzyskanej telefonicznie od kierownika Działu Wyścigów lub kierownika Działu Rekreacji. Obowiązuje „Protokół przywozu/wywozu konia”.

 

K-8 Regulamin bieżni wyścigowych

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Wyścigów Konnych

Kierownik Działu Gospodarki i Infrastruktury Technicznej

Data ostatniej aktualizacji 23.11.2020

 

 

Abstrakt

Regulamin korzystania z bieżni wyścigowych oraz treningowych na terenie WTWK-Partynice.

Regulamin

 1. Od 1 kwietnia do 31 października jazdy treningowe na torze roboczym odbywają się w godz. 6:00-10:00 oraz 10:30-14:00, a od 1 listopada do 31 marca w godz. 6:00-10:00, 10:30-14:00, 14:30-17:00.
 2. Bronowanie bieżni toru roboczego na torze głównym odbywa się w godz. 10.00-10.30 oraz 14.00-14.30, zaś w każdy poniedziałek w godzinach 10.00 -10.30 oraz 14.00 – 15.00. W tym czasie obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z toru roboczego oraz bieżni wyścigowych toru płaskiego, płotowego i przeszkodowego.
 3. Bronowanie bieżni toru treningowego (orbity) odbywa się w godz. 10.00 – 10.15 oraz 14.00 – 14.30. W tym czasie obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z toru treningowego (orbity).
 4. Zmiana godzin bronowania wymaga powiadomienia użytkowników bieżni i może być dokonywana jedynie decyzją kierownika Działu Wyścigów.
 5. Od 1 kwietnia do 31 października jazdy treningowe na torze roboczym i na torze treningowym (orbita) odbywają się w lewą stronę („po warszawsku”) w poniedziałki i środy, a od 1 listopada do 31 marca – w poniedziałki, środy i piątki. W pozostałe dni jazdy treningowe odbywają się w prawą stronę („po wrocławsku”).
 6. Z bieżni toru do gonitw płaskich można korzystać wyłącznie po gonitwach. W uzasadnionych przypadkach,
  po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika Działu Wyścigów, możliwe jest korzystanie z bieżni toru do gonitw płaskich w inne dni.
 7. Z bieżni toru do gonitw płotowych można korzystać do wtorku poprzedzającego wyścigową niedzielę, do godz. 12.00.
 8. Z bieżni toru do gonitw przeszkodowych można korzystać do wtorku poprzedzającego wyścigową niedzielę, do godz. 12.00. Podczas treningu nie można korzystać z przeszkód oznaczonych jako zamknięte.
 9. Trenerzy koni wyścigowych oraz właściciele innych koni korzystający z infrastruktury treningowej WTWK – Partynice ponoszą pełną odpowiedzialność za wypadki i inne niepożądane zdarzenia.
 10. Obsługa WTWK – Partynice jest zobowiązana podczas prac na torze i orbicie (oraz w ich okolicach) do zachowania szczególnej ostrożności wobec koni będących w treningu.
 11. Trenerzy koni wyścigowych i inni użytkownicy, w tym pracownicy WTWK – Partynice, zobowiązani są do niezwłocznego informowania pracownika Działu Wyścigów o przypadkach naruszenia Regulaminu oraz o każdym przypadku mającym znaczenie dla bezpieczeństwa.
 12. Za złamanie regulaminu obowiązują następujące sankcje:
  1. Za pierwszy przypadek – pisemne upomnienie
  2. Za drugi przypadek – pisemna nagana
  3. Każdy kolejny przypadek – kara finansowa 500 zł
  4. Za każde rażące naruszenie regulaminu – pozbawienie możliwości korzystania z infrastruktury WTWK – Partynice
   w trybie natychmiastowym.
 13. W przypadku spowodowania szkód WTWK – Partynice będzie dochodzić odszkodowania na drodze cywilnej niezależnie od kwoty uiszczonych kar umownych.

 

K-9 Procedura kontroli stanu ogrodzeń WTWK-Partynice

Dotyczy Dział gospodarki I infrastruktury technicznej Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Wyścigów Konnych

Kierownik Działu Rekreacji Jeździeckiej

Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

Abstrakt

Instrukcja sprawdzania spójności stanu ogrodzeń na terenie WTWK-Partynice.

Procedura

 1. Zobowiązuje się kierownika Działu Infrastruktury i Gospodarki Technicznej do sprawdzania stanu ogrodzeń wokół obiektu,
  w tym toru wyścigowego, bramy wjazdowej na tor wyścigowy oraz szlabanów na terenie WTWK-Partynice.
 2. Osobę odpowiedzialną za sprawdzenie stanu ogrodzeń, bramy wjazdowej i szlabanów na terenie WTWK-Partynice
  w danym dniu typuje kierownik Działu Infrastruktury i Gospodarki Technicznej.
 3. Sprawdzenia ogrodzeń wokół toru wyścigowego, bramy wjazdowej na tor wyścigowy i szlabanu wjazdowego na teren WTWK-Partynice dokonuje się w każdy poniedziałek, nie później niż do godziny 10:00.
 4. Każdorazowo, po dokonaniu sprawdzenia stanu ogrodzeń, bramy wjazdowej na tor wyścigowy i szlabanu wjazdowego na teren WTWK-Partynice i stwierdzeniu uszkodzeń osoba wykonująca te czynności jest zobowiązana do sporządzenia notatki służbowej.
 5. Notatka służbowa powinna zawierać informacje o liczbie uszkodzeń oraz dokładnym ich umiejscowieniu.
 6. Osoba dokonująca sprawdzenia zobowiązana jest do natychmiastowego przedłożenia notatki kierownikowi Działu Infrastruktury i Gospodarki Technicznej.
 7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń bądź wad kierownik Działu Infrastruktury i Gospodarki Technicznej zobowiązany jest do przedstawienia notatki dyrektorowi WTWK-Partynice.
 8. Osobę odpowiedzialną za naprawę uszkodzeń wyznacza kierownika Działu Infrastruktury i Gospodarki Technicznej.

 

K-10 Instrukcja BHP uwiązowej maszyny do treningu koni

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Wyścigów Konnych

Kierownik Działu Rekreacji Jeździeckiej

Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

 Abstrakt

Instrukcja BHP obsługi uwiązowej maszyny do treningu koni obowiązująca na terenie WTWK-Partynice.

 

UWAGI OGÓLNE

 1. Uwiązowa maszyna do treningu koni to urządzenie przeznaczone do zapewnienia ruchu i treningu dla 8 koni wierzchowych stępem lub kłusem.
 2. Obsługę maszyny do treningu koni należy powierzyć pracownikowi pełnoletniemu, posiadającemu aktualne badania lekarskie, przeszkolonemu na stanowisku w zakresie bhp i obsługi maszyny i zapoznanemu z dokumentacją techniczno-ruchową maszyny.
 3. Maszynę do treningu koni można wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
 4. Prawo do obsługi maszyny do treningu koni posiadają tylko i wyłącznie pracownicy zatrudnieni przez WTWK-Partynice oraz pracownicy upoważnieni przez  dzierżawców stajni.
 5. Z miejsca zainstalowania elementów sterujących musi być widoczna cała maszyna.
 6. Pracownik obsługujący maszynę jest odpowiedzialny za zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy niej.
 7. Przez cały czas treningu osoba obsługująca maszynę powinna być w pobliżu elementów sterowania i obserwować przebieg treningu i pracy maszyny.
 8. Przebywanie ludzi w promieniu pracy ramion maszyny jest zabronione.

 

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

 1. Przed włączeniem zasilania elektrycznego napędu maszyny należy sprawdzić:
  1. stan osłon pasków klinowych napędu,
  2. stan instalacji elektrycznej.
 2. Ustawić przełącznikiem kierunek ruchu. Na chwilę włączyć przyciskiem maszynę bez koni w celu sprawdzenia jej działania. Po sprawdzeniu, wyłączyć maszynę czerwonym przyciskiem.
  UWAGA: Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeżeli w promieniu pracy ramion maszyny znajdują się ludzie.

 

CZYNNOŚCI W CZASIE PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Przymocować kantar konia do uwiązu ramienia maszyny. ( Nie dotyczy karuzel boksowych)
 2. Po przymocowaniu koni do ramion maszyny i wyjściu pracowników z zasięgu pracy maszyny, ustawić przełącznikiem kierunek ruchu maszyny.
 3. Włączyć przyciskiem wymaganą prędkość ruchu maszyny.
 4. Prowadzić stały nadzór pracy maszyny przez cały czas treningu z miejsca, gdzie znajdują się elementy sterujące.
 5. W przypadku konieczności zmiany kierunku ruchu maszyny wyłączyć dopływ prądu czerwonym przyciskiem, odczekać chwilę, aż maszyna i konie zatrzymają się i włączyć przyciskiem odpowiedni kierunek ruchu.
 6. Po przyczepieniu konia do ramienia maszyny, należy się upewnić, czy zapięcie zostało prawidłowo umocowane i zabezpieczone.
 7. W przypadku odczepienia się lub zerwania konia od ramienia, maszynę należy niezwłocznie zatrzymać. konia biegającego luzem należy jak najszybciej złapać, przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa.
 8. Pracownik obsługujący sterownik maszyny może ustawić taką szybkość obrotów, aby umożliwić koniom poruszanie się stępem lub kłusem. Prędkość należy dostosować do koni, które aktualnie korzystają z maszyny.
 9. Po zakończeniu pracy:
  1. wyłączyć zasilanie elektryczne napędu i zabezpieczyć szafkę z elementami sterującymi przed możliwością otworzenia jej i uruchomienia napędu przez osoby niepowołane,
  2. odczepić z uwiązu konie i wyprowadzić je poza zasięg ramion maszyny,
  3. uporządkować stanowisko pracy.

 

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Przebywanie w promieniu pracy ramion maszyny będącej w ruchu.
 2. Pozostawianie otwartej skrzynki ze sterownikami maszyny bez nadzoru.
 3. Wprowadzanie koni lub wchodzenie pieszo do maszyny podczas jej pracy.
 4. Używania maszyny do celów innych niż jej przeznaczenie.

 

UWAGI KOŃCOWE

 1. W przypadku awarii lub niewłaściwego działania maszyny należy odłączyć zasilanie elektryczne napędu.
 2. Wszelkie niedomagania techniczne i uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać przełożonemu.
 3. W czasie napraw i konserwacji maszyny należy odłączyć ją od sieci elektrycznej i zabezpieczyć elementy sterujące przed przypadkowym włączeniem napięcia.
 4. Utrzymywać w czystości elementy sterujące i stanowisko pracy związane z maszyną do treningu koni.
 5. W maszynie jednorazowo może przebywać maksymalnie 8 koni (zgodnie z przeznaczeniem), ustawionych tak, aby nie zagrażały sobie nawzajem (nie ustawiać ogierów za klaczami itp.) ani osobom obsługującym maszynę.
 6. Do obsługi maszyny niezbędne są minimum dwie osoby – jedna do obsługi sterowników znajdujących się w skrzynce zamontowanej na elewacji budynku stajni w pobliżu, druga do prowadzenia i przywiązywania koni do maszyny.

 

K-11 Instrukcja BHP podczas podkuwania koni

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Wyścigów Konnych

Kierownik Działu Rekreacji Jeździeckiej

Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

Abstrakt

Instrukcja BHP podczas podkuwania koni obowiązująca na WTWK-Partynice.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

 1. Osobą upoważnioną do kucia koni będących własnością  WTWK-Partynice jest tylko i wyłącznie wykwalifikowany podkuwacz.
 2. Pracownicy pomagający przy kuciu koni z ramienia WTWK-Partynice muszą być trzeźwi, posiadać badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania pracy oraz zostać przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

 1. Podkuwanie koni należy przeprowadzać na korytarzu stajni lub w miejscu, które zapewnia najmniejszą ruchliwość konia,
  a jednocześnie gwarantuje bezpieczną drogę ewakuacji dla kowala i pozostałych osób biorących udział w podkuwaniu konia.
 2. Zabrania się przeprowadzania koni oraz przemieszczania się ludzi obok konia, który w danym momencie jest podkuwany.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

 1. Po zakończeniu pracy pracownicy uczestniczący w podkuwaniu obowiązani są umieścić konia w boksie.

ZABRANIA SIĘ

 1. Wykonywania nagłych ruchów mogących spłoszyć konie.
 2. Podchodzenia w bezpośrednie sąsiedztwo konia w sposób niezauważalny dla zwierzęcia.
 3. Wydawania dźwięków mogących przestraszyć konie.

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

 1. W przypadku wątpliwości co do sposobu wykonywania pracy pracownik obowiązany jest zwrócić się do bezpośredniego przełożonego.
 2. Wszystkie zaistniałe wypadki przy pracy należy natychmiast zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu.

 

 

K-12 Regulamin użytkowania szlaku konnego

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Rekreacji Jeździeckiej Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

 Abstrakt

Regulamin użytkowania szlaku konnego na WTWK-Partynice.

Procedura

 1. Szlak konny przeznaczony jest do turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego użytkowania koni.
 2. Jazda konna jest dopuszczalna jedynie po wyznaczonych trasach, oznakowanych tabliczkami informacyjnymi z napisem „szlak konny”.
 3. Szlak ma charakter terenowy. Nie ma specjalnych ulepszeń zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nim szczególną ostrożność.
 4. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna prawnego lub instruktora, pod opieką którego pozostają podczas zajęć.
 5. Zjeżdżanie ze szlaku jest dopuszczalne jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowanie życia i zdrowia ludzi lub koni, ominięcie napotkanych przeszkód itp.).
 6. Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac pielęgnacyjnych lub robót budowlanych.
 7. Obowiązek uprzątnięcia po koniach przejść przez ścieżki piesze spoczywa na jeźdźcach.
 8. Jazda konna na szlaku konnym może odbywać się we wszystkich chodach konia, natomiast dla koni wyścigowych, odbywających przejażdżki, tylko stępem lub kłusem.
 9. Przejście przez ścieżki piesze dozwolone jest tylko w miejscach oznaczonych tablicami: „Uwaga. Przejście dla koni” i wymaga zachowania przez jeźdźców szczególnej ostrożności. Jeźdźcy, zbliżając się konno do pieszych, użytkujących ścieżki, zobowiązani są ostrzec ich komunikatem głosowym: „Uwaga!”.
 10. Przejścia można przekraczać tylko stępem.
 11. Użytkowników szlaku konnego zobowiązuje się do przestrzegania zasad współżycia społecznego i kulturalnego zachowania.
 12. Za złamanie Regulaminu jeźdźców obowiązują następujące sankcje:
  1. Za pierwszy przypadek – pisemne upomnienie.
  2. Za drugi przypadek – pisemna nagana.
  3. Każdy kolejny przypadek – kara finansowa wysokości 500 zł.
  4. Za każde kolejne naruszenie regulaminu – pozbawienie w trybie natychmiastowym możliwości korzystania ze szlaku konnego.
  5. W przypadku pracowników WTWK Partynice kary porządkowe będą udzielane zgodnie z przepisami prawa pracy.
 13. W przypadku spowodowania szkód WTWK – Partynice będzie dochodzić odszkodowania niezależnie od kwoty uiszczonych kar umownych.

 

Dokumenty do pobrania