Ogłoszenia

Czcionka

A A A

Kontrast

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące stajni rekreacyjnej

R-1  Regulamin prowadzenia zajęć na WTWK Partynice

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Rekreacji Jeździeckiej Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

Abstrakt

Regulamin prowadzenia zajęć na terenie WTWK-Partynice.

Regulamin

 1. Zajęcia prowadzone są na terenie WTWK-Partynice.
 2. W zajęciach rekreacyjno-sportowych (jazda konna) mogą uczestniczyć wyłącznie osoby (dotyczy zarówno osób pełnoletnich
  i niepełnoletnich), które nie mają przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w takich zajęciach.
 3. Osoba dokonująca zakupu biletu na zajęcia dla osoby niepełnoletniej tym samym potwierdza, że:
  • jest osobą upoważnioną do zapisania osoby niepełnoletniej na zajęcia,
  • wyraża zgodę na podejmowanie przez Instruktora, w przypadku nieobecności opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, decyzji co do działań, które należy podjąć w sytuacjach związanych z zagrożeniem zdrowia i życia osoby niepełnoletniej biorącej udział w zajęciach,
  • akceptuje, że podczas zajęć za bezpieczeństwo dziecka odpowiada instruktor zatrudniony przez WTWK-Partynice.
 4. Klient kupując bilet na zajęcia oświadcza, że jest świadomy, iż jazda konna jest zaliczana do grupy sportów podwyższonego ryzyka i wiąże się z możliwością odniesienia kontuzji nawet ze skutkami tragicznymi.
 5. Opłaty za usługi oferowane przez WTWK-Partynice są wyszczególnione w cenniku, będącym załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Wrocławia.
 6. Zajęcia z jazdy konnej prowadzi instruktor posiadający stosowne uprawnienia – co najmniej instruktora rekreacji ruchowej
  ze specjalnością jazda konna.
 7. Dopuszcza się możliwość prowadzenia koni podczas zajęć przez przeszkolone osoby, które ukończyły 14 lat, pod kontrolą instruktora z uprawnieniami.
 8. Jazda konna odbywa się na odpowiednio przygotowanych kucach i dużych koniach rekreacyjnych, które są dobierane przez instruktora dla uczestników zajęć w zależności od stopnia zaawansowania uczestników.
 9. Jazda konna odbywa się w zależności od pogody i stopnia zaawansowania uczestników na krytych ujeżdżalniach, otwartym placu lub w terenie.
 10. W zajęciach uczestniczą dzieci od 3. roku życia, młodzież i dorośli pod warunkiem, że nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej (w razie jakichkolwiek wątpliwości niezbędna jest konsultacja lekarska).
 11. Każdy uczestnik zajęć z jazdy konnej powinien w czasie zajęć mieć na sobie odpowiedni strój do jazdy konnej zgodny
  z wymogami bezpieczeństwa, tj.: kask z trójpunktowym zapięciem, buty z niewysokim obcasem oraz spodnie chroniące nogi przed otarciami. Dodatkowo zalecane jest stosowanie sztylpów lub czapsów chroniących nogi przed otarciami i rękawiczek. Na czas zajęć WTWK-Partynice udostępnia uczestnikom ochronne nakrycie głowy.
 12. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy mają obowiązek związywania włosów oraz zdejmowania biżuterii (zwłaszcza pierścionków, długich kolczyków etc.) na czas zajęć.
 13. Obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w ochronnym kasku posiadającym sprawne trójpunktowe zapięcie. Osoby niestosujące się do powyższego zalecenia nie zostaną dopuszczone do udziału w zajęciach.
 14. W przypadku zajęć indywidualnych (lonża, trening indywidualny) spóźnienia powyżej 15 minut , a w przypadku zajęć grupowych – każde spóźnienie, może skutkować odmową przeprowadzenia zajęć przez instruktora.
 15. Uczestnik zajęć z jazdy konnej nie może bez wyraźnej zgody instruktora lub pracownika stajni:
  • wchodzić do boksów, w których znajdują się konie,
  • wyprowadzać koni z boksów,
  • dokarmiać koni (na ewentualne nagradzanie koni smakołykami należy uzyskać zgodę instruktora).
 16. W czasie zajęć każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń i wskazówek instruktora, przy zachowaniu pełnej ostrożności i niestwarzaniu sytuacji niebezpiecznych dla siebie, innych uczestników oraz koni.
 17. Każdy uczestnik zajęć lub osoba przebywająca na terenie stajni i ujeżdżalni ma obowiązek przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym obowiązujących Regulaminów Stajni, Krytej Ujeżdżalni i Placów Treningowych.
 18. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczone do zajęć.
 19. Za zakwalifikowanie uczestnika do udziału w konkretnych zajęciach każdorazowo odpowiada instruktor.
 20. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika instruktor zobowiązany jest niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe oraz powiadomić opiekuna prawnego uczestnika (jeśli jest to osoba niepełnoletnia). Do czasu przyjazdu odpowiednich służb instruktor zapewnia poszkodowanemu pierwszą pomoc przedmedyczną.
 21. WTWK-Partynice nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestnika na terenie obiektu bez nadzoru.
 22. WTWK-Partynice nie zapewnia uczestnikom zajęć ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Zalecane jest posiadanie przez uczestników własnego ubezpieczenie NNW.
 23. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres rekreacja@torpartynice.pl
 24. Rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do przekazania instruktorowi informacji na temat potencjalnych ograniczeń psycho-fizycznych mogących mieć wpływ na przebieg zajęć

 

R-2  Regulamin stajni rekreacyjnej na WTWK Partynice

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Rekreacji Jeździeckiej Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

Abstrakt

Regulamin stajni rekreacyjnej na terenie WTWK-Partynice.

Regulamin

 1. Stajnia Rekreacyjna (zwana dalej Stajnią) jest otwarta w godzinach od 6.00 do 21.00 (otwierana i zamykana jest przez pracowników WTWK-Partynice)
 2. Zapasowe klucze do Stajni znajdują się na portierni.
 3. Pobieranie kluczy przez pensjonariuszy jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach (choroba konia, późny powrót
  z zawodów i inne ustalone z kierownikiem Rekreacji Jeździeckiej za jego zgodą).
 4. Psy przyprowadzane do Stajni muszą być zapięte na smyczy i nie mogą zakłócać porządku.
 5. Za żywienie koni, ścielenie i dościelanie boksów odpowiada obsługa stajni.
 6. Samodzielne dościelanie boksów słomą i dokarmianie koni sianem z zapasów zgromadzonych w stajni jest zabronione.
 7. Z uwagi na przepisy BHP, wszystkie prace przy koniach muszą być wykonywane w boksie, na myjce dla koni lub przy koniowiązie na zewnątrz stajni (nie dotyczy kucia oraz golenia koni).
 8. Korytarz Stajni służy wyłącznie do komunikacji oraz do prowadzenia zabiegów weterynaryjnych I podkuwniczych.
 9. Konie wyprowadzane/wprowadzane z/do stajni powinny być trzymane pojedynczo na kantarze z uwiązem lub na ogłowiu.
 10. Wsiadanie i zsiadanie z koni w Stajni jest zabronione.
 11. Karuzela dla koni jest dostępna dla pensjonariuszy pod warunkiem, że w jednym cyklu będą z niej korzystać przynajmniej 3 konie (nie dotyczy koni chorych).
 12. Za bezpieczne wyprowadzanie/wprowadzanie koni z/do karuzeli odpowiedzialna jest osoba wyprowadzająca/wprowadzająca konia.
 13. Osoby, których koń korzysta z karuzeli dla koni, zobowiązane są do zagrabienia podłoża po zakończeniu jej użytkowania.
 14. Każde wywiezienie i przywiezienie koni z/do Stajni musi być wcześniej zgłoszone telefonicznie w biurze WTWK-Partynice pod numerem 71 333 45 17 lub u kierownika Rekreacji Jeździeckiej. Nie dotyczy to konieczności pilnego wywiezienia konia w celach leczniczych.
 15. Każdy z pensjonariuszy ma zapewnione miejsce na jedną pakę/skrzynię. Wprowadzenie dodatkowej paki/skrzyni jest możliwe w przypadku posiadania min trzech koni i tylko za zgodą kierownika Rekreacji Jeździeckiej.
 16. Wielkość paki/skrzyni wprowadzonej do Stajni i miejsce jej ustawienia musi być uzgodnione z kierownikiem Rekreacji Jeździeckiej.
 17. W celu zachowania porządku w siodlarni wszystkie rzeczy powinny być zamknięte w pakach/skrzyniach.
 18. Za porządek w siodlarni odpowiadają osoby z niej korzystające.
 19. O wszystkich zmianach pracy Stajni pensjonariusze będą informowani pisemnie na tablicy ogłoszeń.
 20. W czasie zrzutu siana lub słomy wszystkie osoby znajdujące się w Stajni lub jej najbliższym otoczeniu muszą przestrzegać poleceń kierującego zrzutem.
 21. Na terenie Stajni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia oraz spożywania napojów alkoholowych.
 22. Osoby niepełnoletnie podczas wykonywania wszelkich czynności przy koniach zarówno w stajni jak i poza nią zobowiązane są do noszenia ochronnego nakrycia głowy tj. kasku jeździeckiego.

Dokumenty do pobrania