Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wszystko o ciasteczkach.

tło
pl|en
Końska dawka emocji!
Menu

Regulamin

Zarządzenie nr 20/2017

z dnia 13.12.2017 r.

 

Dyrektora Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice
w sprawie wprowadzenia w życie
Regulamin letniego i zimowego wypoczynku dzieci - organizowanego na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice zatwierdzonego przez Prezydenta Wrocławia w dniu 15 czerwca 2016 r. zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam do realizacji „Regulamin letniego i zimowego wypoczynku dzieci - organizowanego na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice” stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Rekreacji Jeździeckiej i Specjalistom ds. organizacji imprez i szkoleń.

 

§ 3

Nadzór  nad przestrzeganiem wprowadzonego „Regulamin letniego
i zimowego wypoczynku dzieci - organizowanego na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice” sprawuje Dyrektor WTWK – Partynice.

 

§ 4

1. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. Dyrektora Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wypoczynku dzieci – „półkolonii jeździeckich” organizowanego na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice

Załącznik nr 1

do zarządzania nr 20/2017

z dnia 13.12. 2017 roku

Regulamin letniego i zimowego wypoczynku dzieci – organizowanego na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice

 

Miejsce wypoczynku dzieci: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych,
ul. Zwycięska 2 we Wrocławiu.

 1. 1.   Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników letniego i zimowego wypoczynku dzieci zwanego dalej  „wypoczynkiem”.
 2. 2.   Zgłoszenie na wypoczynek organizowany przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice ul. Zwycięska 2, stanowi prawidłowo wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku oraz wpłata dokonana na konto organizatora w PKO BP (SWIFT): BPKOPLPW konto PL 64 1020 5226 0000 6202 0449 1189 Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław, w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz datę turnusu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu przez dziecko.
 3. 3.   Uczestnicy przyjmowani są w systemie tygodniowym – 5 dniowym.
 4. 4.   O kwalifikacji decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń (karta kwalifikacyjna oraz wpłata za udział dziecka w wypoczynku + wypełnione upoważnienie – załącznik nr 1 do „ Regulaminu letniego
  i zimowego wypoczynku dzieci organizowanego na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice”).
 5. 5.   Zgłoszenie do udziału w wypoczynku oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Rodziców/Opiekunów prawnych oraz akceptację  Regulaminów obowiązujących w WTWK:

a)   Regulaminu jazd konnych;

b)   Regulaminu Krytej Ujeżdżalni;

c)   Regulaminu WTWK - Partynice.

 1. 6.   Uczestnicy zimowego wypoczynku przebywają pod stałą opieką wychowawców od godz. 8.45 do godz. 16:00. Uczestnicy letniego wypoczynku przebywają pod stałą opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz. 16:00. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego przywiezienia dziecka na zbiórkę oraz jego odbioru po zakończeniu zajęć.
 2. 7.   Rodzice/Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 3. 8.   Dowóz i odbiór dziecka - uczestnika wypoczynku odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt Rodziców/Opiekunów prawnych.
 4. 9.   Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka
  z miejsca wypoczynku u wychowawcy lub kierownika ferii wypoczynku.
 5. 10.        Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dokumentem tożsamości na podstawie upoważnienia złożonego  przez Rodzica/Opiekuna u Kierownika wypoczynku. Druk upoważnienia (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy wypełnić razem z kartą informacyjną uczestnika wypoczynku i przekazać Kierownikowi wypoczynku. W przypadku zmiany osób upoważnionych Rodzic/Opiekun zobowiązany jest o dostarczenie zaktualizowanego upoważnienia.
 6. 11.        Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice nie wyraża zgody na opuszczanie miejsca wypoczynku przez dziecko bez obecności Rodzica/Opiekuna Prawnego lub osoby upoważnionej do odbioru.
 7. 12.        W przypadku choroby i konieczności wycofania dziecka – uczestnika wypoczynku zwrot opłaty w wysokości 90% za turnus może nastąpić jedynie w przypadku okazania zaświadczenia lekarskiego, przedłożonego najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie się turnusu. W pozostałych przypadkach wniesiona wcześniej opłata nie podlega zwrotowi.
 8. 13.        Uczestnicy wypoczynku mają prawo do:

a)   spokojnego wypoczynku na świeżym powietrzu i w obiektach należących do Partynic

b)   uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas danego turnusu,

c)   korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych
do realizacji programu wypoczynku,

d)   nauki jazdy konnej,

e)   jazdy konnej w godzinach od 10.00 do 13.30

f)    pomocy medycznej, jeśli taka zajdzie potrzeba

g)   uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy i kierownika wypoczynku

14. Uczestnicy wypoczynku mają obowiązek:

a) podporządkowania się poleceniom wychowawcy, kierownika wypoczynku i instruktora prowadzącego zajęcia,

b) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,

c) uczestniczenia w programowych zajęciach,

d) posiadania odpowiedniego obuwia, odzieży w trakcie zajęć poza jeździeckich oraz ochronnego nakrycia głowy (kasku jeździeckiego) w trakcie zajęć jazdy konnej,

e) w przypadku nie posiadania własnego ochronnego nakrycia głowy (kasku jeździeckiego) podczas jazd konnych WTWK – Partynice zapewni ochronne nakrycie głowy dla każdego uczestnika jazd konnych w ramach wypoczynku,

f) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury
i etyki,

g) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,

h)szanowania rzeczy własnych i pozostałych uczestników wypoczynku,

i) przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż. obowiązujących
na obiekcie,

j) natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika wypoczynku o zaistniałych problemach i wypadkach,

k) zapoznania się wraz z Rodzicami/Opiekunami prawnymi
z programem i Regulaminem letniego i zimowego wypoczynku dzieci - organizowanego na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice / Opiekunowie prawni.

 1. 15.   Samowolne oddalenie się Dziecka od wychowawców,
  nie wykonywanie ich poleceń, jak również nieprzestrzeganie regulaminów będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w wypoczynku.
 2. 16.    Za szkody spowodowane przez uczestnika na terenie Partynic  odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 3. 17.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do uczestników (włącznie ze skreśleniem z listy uczestników półkolonii oraz niezwróceniem płatności za niewykorzystaną część turnusu) w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkolonii.
 4. 18.   Opłata za wypoczynek, w przypadku karnego wykluczenia uczestnika, nie będzie zwracana.
 5. 19.   Organizator wypoczynku zobowiązuje się do zapewnienia:

    a) 1 ciepłego posiłku dziennie,

    b)  napojów podczas zajęć,

    c)  wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz kadry instruktorskiej do zajęć sportowych i edukacyjnych,

    d) realizacji zajęć zgodnych z programem wypoczynku,

    e)  materiałów edukacyjnych do zajęć, sprzętu sportowego

    f) natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów prawnych uczestnika wypoczynku o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,infrastruktury do realizacji programu wypoczynku z zachowaniem zasad BHP i ppoż.

20. Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników wypoczynku.

21.   Organizator wypoczynku zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie wypoczynku podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają wpływu.

22. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice.

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Regulaminu letniego i zimowego
wypoczynku dzieci – organizowanego
na terenie WTWK - Partynice

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z MIEJSCA WYPOCZYNKU DZIECI W WTWK-PARTYNICE

 

Oświadczam, że terminie od dnia …………… do dnia …………………… do obioru mojego dziecka………………………………………………………….

z miejsca wypoczynku ………………………… w WTWK – Partynice upoważniam następujące pełnoletnie osoby niebędące prawnymi opiekunami dziecka, które zapewnią mu pełne bezpieczeństwo w drodze z w/w miejsca wypoczynku do domu.

 

Lp.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka z miejsca wypoczynku

pokrewieństwo

dla dziecka

Seria i numer dowodu osobistego

Telefon kontaktowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualne numery telefonów do rodziców/prawnych opiekunów :

 

matka………………………………………………………    ojciec………………………………………………………..

 

 • Oświadczam, iż biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazane powyżej, upoważnione przeze mnie osoby.
 • Upoważnienie może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych osób pełnoletnich (np. pełnoletniego rodzeństwa, babci, sąsiadki)
 • Każda zmiana osób upoważnionych do odbioru dziecka wymaga odrębnego pisemnego upoważnienia.
 • W razie nie dotrzymania formalności w tym zakresie przyjmuję do wiadomości, iż moje dziecko nie zostanie wydane osobom postronnym.
 • Przy odbiorze dziecka przez wskazane osoby upoważnione, wychowawca może żądać okazania dokumentu tożsamości

 

 

Data,                                       czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych

 

 

facebook